Kallelse årsmöte 20 mars

 • 3 feb 2024
 • årsmöte

Styrelsen bjuder in till årsmöte för alla medlemmar i KOK-Punkten onsdagen den 20 mars kl 18.30. Eventuella motioner inför mötet måste komma styret tillhanda senast den 28 februari på styrelsen@kungalvsok.se.

Agenda

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
 7. Verksamhetsberättelsen för 2023
 8. Balans- och resultaträkningar för 2023
 9. Revisionsberättelse för 2023
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2023
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2025
 12. Fastställande av tävlingsavgifter 2024
 13. Fastställande av budget 2024
 14. Val av ordförande för 2024, 1 år
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av två styrelsesuppleanter för 2024, 1 år
 17. Val av två revisorer jämte två suppleanter 2024, 1 år
 18. Val av ledamot i valberedningen
 19. Övriga val för 2024
 20. Information från styrelsen
 21. Förslag från styrelsen
 22. Motioner
 23. Övrig information
 24. Avslutning

VÄL MÖTT!
// Styrelsen

Agenda som PDF