Tryck på ditt namn för att se alla dina resultat.
Fil skapad den: 991212
Bengt Abrahamsson
Erik Ahlström
Kerstin Ahlström
Peter Ahlström
Andre Alexandersson
Siv Alexandersson
Kerstin Andersson
Leif Andersson
Peter Andreasson
Lotta Asplund
Simon Asplund
Cilie Bergman
Gry Bergman
Nicke Bergman
Sanna Bergman
Tiri Bergman
Bengt Berndtsson
Ann-Britt Björkman
Lotta Björkman
Petra Borg
Roger Borg
Bertil Brinkenberg
Tytti Brinkenberg
Anna-Brita Burgren
Elisabeth Burgren
Bengt Carlsson
Malin Christiansson
Erik Danielsson
Erika Eliasson
Jan Eliasson
Ulla Eliasson
Camilla Fant
Erik Fägerlind
Gustav Fägerlind
Anders Gidenstam
Hans Gidenstam
Ingemar Gidenstam
Ingrid Gillberg
Jan Granäng
Katrin Granäng
Ove Granäng
Cecilia Groth
Gull-Britt Grönberg
Jens Grönberg
Lina Grönberg
Claes Gustavsson
Hans Gädda
Algot Hansson
Ulf Hansson
Erik Helander
Jan Helander
Anders Hermansson
Mats Hermansson
Christina Hogedal
Åke Hogedal
Anton Holm
Jonathan Holm
Oskar Holm
Susanne Holm
Jakob Holmberg
Markus Holmberg
Björn Holmer
Lena Holmer
Ola Holmer
Andreas Håkansson
Niklas Håkansson
Mona-Lisa Jansson
Thore Jansson
Eleonora Johannesson
Sonia Johannesson
Anna Johansson
Björn Johansson
Christian Johansson
Emil Johansson
Eva Johansson
Eva K Johansson
Gert Johansson
Jenny Johansson
Kjell Johansson
Margareta Johansson
Nils Johansson
Ove Johansson
Patrik Johansson
Roger Johansson
Stefan Johansson
Björn Jonson
Anders Karlsson
Disa Karlsson
Martin Karlsson
Richard Karlsson
Tomas Karlsson
Jan Larsson
Clarence Månsson
Ebba Månsson
Björn Nilsson
Claes Nilsson
Jakob Nilsson
Johan Nilsson
Karl-Axel Nilsson
Marina Nilsson
Martin Nilsson
Dan Norin
Josefina Norin
Karolina Norin
Kristina Norin
Kristin Norlin
Ann-Sofi Olsson
Lennart Olsson 1
Lisbeth Olsson
Martin Olsson
Mats O Olsson
Ulla-Britt Ordasi
Anna Pettersson
Ulf Pettersson
Bertil Qvick
Malin Reuter
Mårten Reuter
Emil Rostedt
Anna Samuelsson
Eva Samuelsson
Karin Samuelsson
Lilian Samuelsson
Andreas Sjunnesson
Ingrid Sjunnesson
Kjell Sjunnesson
David Steen
Emelie Steen
Frida Steen
Gunnel Steen
Sven-Erik Steen
Eivor Steen-Olsson
Johan Svensson
Julia Svensson
Susanne Svensson
Björn Tilly
Erik Tilly
Karin Tilly
Barbro Vallin
Maj Wentzel
Roland Wentzel